Kata shito-ryu

SHITO-RYU KATA

(SHURI-TE)

1- NAIFANCHIN     SHODAN

2- NAIFANCHIN     NIDAN

3- NAIFANCHIN     SANDAN

4- KOSHIKI NO NAIFANCHIN

5- PINAN (HEIAN) SHODAN

6- PINAN   NIDAN

7- PINAN  SANDAN

8- PINAN  YONDAN

9- PINAN GODAN

10- JITTE

11- JION

12- JIIN

13- ITOSU-NO ROHAI     SHODAN

14- ITOSU-NO ROHAI NIDAN

15- ITOSU-NO ROHAI SANDAN

16- CHINTO

17- CHINTEI

18- MATSUKAZE (WANKAN)

19- MATSUMURA ROHAI

20- WANSHU

21- KOSOKUN DAI

22- KOSOKUN SHO

23- SHIHO KOSOKUN

24- CHATANYARA NO KUNSHANKU

25- BASSAI (PASSAI) DAI

26- BASSAI SHO

27- TOMARI NO BASSAI (PASSAI)

28- ISHIMINE NO BASSAI (PASSAI)

29- MATSUMURA NO BASSAI (PASSAI)

30- GOJUSHIHO (USEISHI)

(ARAGAKI-HA SHURI-TE)

31- NISEISHI

32- SOCHIN

33- UNSHU

(GOKENKI) CHINA

34- HAUFFA

35- NIPAIPO

36- PAPUREN

(UECHI)

37- SANCHIN KAISHU

(NAHA-TE)

38- SANCHIN

39- TENSHO (MIYAGI CHOJUN)

40- SAIFA

41- SEISAN

42- SHISOCHIN

43- SANSERU

44- SEIENCHIN

45- SEPAI

46- KURURUNFA

47- SUPARINPAI

(KATA KENWA MABUNI)

48- YOTTSU NO KATA   DAI  ICHI  DOSA

49- YOTTSU NO KATA   DAI  NI  DOSA

50- YOTTSU NO KATA   DAI  SAN  DOSA

51- YOTTSU NO KATA   DAI YON  DOSA

52- JUROKU

(KATA KENEI MABUNI)

53- AOYAGI

54- MYOJYO

55- SHINSEI  ICHI

56- SHINSEI   NI

57- SHINPA