Exámenes Kyus

ESQUEMA PROGRAMA PASE DE GRADO KYU

5º kyu
AMARILLO

4º kyu
NARANJA

3er kyu
VERDE

2º kyu
AZUL

1er kyu
MARRÓN

K

I

H

O

N

Tenshi happo

6 Dachi

4 Uke waza

3 Geri waza

2 Tsuki waza

Tenshi happo

Temppo Goho

7 Dachi

6 Uke waza

5 Geri waza

4 Tsuki/Uchi waza

Tenshi happo

Temppo Goho

3 Tenshi

11 dachi

10 Uke waza

8 Geri waza

11 Tsuki/Uchi waza

Tenshi happo

Temppo Goho

Geri happo

Hijiate goho

5 Uke waza

5 Tsuki/Uchi waza

Tenshi happo

Temppo goho

Geri happo

Hijiate goho

6/8 Uke waza

6/8 Tsuki/Uchi waza

K

A

T

A

Pinnan  Nidan

Pinnan  Sandan

Pinnan  Shodan

Pinnan   Yondan

Pinnan   Godan

Juroku

Pinnan

Tokui kata

K

U

M

I

T

E

1 Ippon kumite

2 Ippon kumite

2 Ippon kumite

1 Yakusoku kumite pinnan

2 Ippon kumite

2 Yakusoku kumite pinnan

2 Ippon kumite

1nihonkumite

1 Yakusoku kumite pinnan

MOSTRAR MOSTRAR MOSTRAR MOSTRAR MOSTRAR
DESCARGAR DESCARGAR DESCARGAR DESCARGAR DESCARGAR
REQUISITOS Y DESARROLLO DE EXAMEN